Diabeteseducatoren - Erkenningsvoorwaarden

Algemeen

Vanaf 1 september 2009, wordt een verzekeringstegemoetkoming  toegekend voor specifieke verstrekkingen inzake educatie van de diabetespatiënt die worden verleend door verpleegkundigen, podologen, diëtisten en kinesitherapeuten in de context van de zorgtrajecten.

Voorwaarden om deze verstrekkingen te kunnen attesteren zijn:

De betrokken verpleegkundigen, podologen, diëtisten en kinesisten kunnen een specifiek registratienummer (RIZIV-nummer) aanvragen bij het RIZIV . Dit nieuw registratienummer vervangt het vorige nummer en kan dadelijk gebruikt worden. Verpleegkundigen, diëtisten, podologen en kinesitherapeuten met het nieuw nummer kunnen ook specifieke verstrekkingen inzake educatie attesteren.

De bepalingen van het K.B. nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen zijn van toepassing.

De educatoren kunnen alleen verstrekkingen verrichten waarvan de inhoud tot hun wettelijke bevoegdheden behoren.
De educatoren die niet over een diploma van verpleegkundige beschikken zijn niet bevoegd om een diabetespatiënt aan te leren zichzelf insuline te injecteren. In het geval dat de patiënt wordt aangeleerd om zichzelf te injecteren, moet dit gebeuren door een arts of door een verpleegkundige met een specifiek registratienummer van diabeteseducator.

Voorwaarden voor de aanvullende opleiding tot diabeteseducator

 • 20 studiepunten tellen of minstens 150 opleidingsuren omvatten
 • minstens 100 uren theoretisch onderwijs omvatten
 • leiden tot de uitreiking van een getuigschrift door een erkend opleidingsinstituut.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming bepaalt de inhoud van de opleiding en erkent de opleidingsinstituten.

Wat zijn de registratieformaliteiten?

Verpleegkundigen

De verpleegkundige richt zijn aanvraag voor een specifiek registratienummer schriftelijk aan:

 • RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging,
  directie KLAVVIDT-IDZ – sectie verpleegkundigen
  Tervurenlaan 211,
  1150 Brussel RIZIV,

Bij deze aanvraag moet de verpleegkundige de volgende documenten voegen:

 • Het bewijs van de beroepsbekwaamheid van gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet: de vermelding van zijn RIZIV-nummer
 • Voor de verpleegkundige die de erkenning van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie heeft behaald, het bewijs van die erkenning.
 • Voor de andere kandidaten, een afschrift van het getuigschrift van de met vrucht doorlopen aanvullende opleiding van diabeteseducator dat door het opleidingsinstituut is afgeleverd.

Podologen

De podoloog richt zijn aanvraag voor een specifiek registratienummer schriftelijk aan:

 • RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging
  directie KLAVVIDT-IDZ – sectie podologen
  Guffenslaan 33
  3500 Hasselt  

Bij deze aanvraag moet de podoloog de volgende documenten voegen:

 • het bewijs van zijn beroepsbekwaamheid: de vermelding van zijn RIZIV-nummer, of bij gebrek daaraan, het bewijs dat hij van de bevoegde overheid een erkenning van podoloog heeft gekregen
 • een afschrift van het getuigschrift van de met vrucht doorlopen aanvullende opleiding van diabeteseducator.

Opgelet :

Podologen die al over een registratienummer beschikken, moeten een aanvraag indienen voor een nieuw registratienummer als diabeteseducator.

Diëtisten

De diëtist richt zijn aanvraag voor een specifiek registratienummer schriftelijk aan:

 • RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging
  directie KLAVVIDT-IDZ – sectie diëtisten
  Guffenslaan 33
  3500 Hasselt  

Bij deze aanvraag moet de diëtist de volgende documentenvoegen:

 • het bewijs van zijn beroepsbekwaamheid: de vermelding van zijn RIZIV-nummer, of bij gebrek daaraan, het bewijs dat hij van de bevoegde overheid een erkenning van diëtist heeft gekregen
 • een afschrift van het getuigschrift van de met vrucht gevolgde aanvullende opleiding van diabeteseducator .

Opgelet :

Diëtisten die al over een registratienummer beschikken, moeten een aanvraag indienen voor een nieuw registratienummer als diabeteseducator.

Kinesitherapeuten

De kinesitherapeut richt zijn aanvraag voor een specifiek registratienummer schriftelijk aan:

 • RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging
  directie KLAVVIDT-IDZ
  sectie kinesitherapeuten 
  Tervurenlaan 211,
  1150 Brussel.

Bij deze aanvraag  moet de kinesitherapeut het volgende document  voegen:

 • het bewijs van zijn beroepsbekwaamheid: de vermelding van zijn RIZIV-nummer, of bij gebrek daaraan, het bewijs dat hij van de bevoegde overheid een erkenning van kinesitherapeut heeft gekregen
 • Een afschrift van het getuigschrift van de met vrucht gevolgde aanvullende opleiding van diabeteseducator.