Verpleegkundigen

Vanaf 1 september 2009, wordt een verzekeringstegemoetkoming  toegekend voor specifieke verstrekkingen inzake educatie van de diabetespatiënt die worden verleend door thuisverpleegkundigen in de context van de zorgtrajecten.

Deze verstrekkingen kunnen enkel geattesteerd worden door verpleegkundigen die een specifiek registratienummer hebben gekregen van het RIZIV.

De betrokken verpleegkundigen kunnen vanaf 5 mei 2009 een registratienummer aanvragen.

Specifieke registratieformaliteiten door het RIZIV

De verpleegkundige richt zijn aanvraag voor een specifiek registratienummer schriftelijk aan:

  • RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging,
    directie KLAVVIDT-IDZ – sectie verpleegkundigen
    Tervurenlaan 211,
    1150 Brussel RIZIV,

Bij deze aanvraag moet de verpleegkundige de volgende documenten voegen:

  • Het bewijs van de beroepsbekwaamheid van gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet: de vermelding van zijn RIZIV-nummer
  • Voor de verpleegkundige die de erkenning van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie heeft behaald, het bewijs van die erkenning.
  • Voor de andere kandidaten, een afschrift van het getuigschrift van de met vrucht doorlopen aanvullende opleiding van diabeteseducator dat door het opleidingsinstituut is afgeleverd.